Østerlars Borgerforening

Østerlars Borgerforenings er en forening der er med til, at skabe sammenhold i nærområdet.


Vi vil videreføre mange af de traditioner, der har været arrangeret de foregående år, såsom at afholde Strandrensning - Skt. Hans - Sommerfest - Kulturelle aftener - Tænding af juletræ m.v.

 

Foreningen hjælper med, at pynte byen til jul med kane og hjerter  og gør det hyggeligt på byens legeplads.

Det er foreningens mål,at Østerlars by må være en by, hvor der er pænt, hyggeligt og rart at færdes, både i bybilledet og på de offenlige steder. 


Har I nogle gode ideer, som vi kan tage op i borgerforeningen, er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen eller lægge en besked til os i vores postkasse i Pavillonen på Vinkelvej. Alle ideer vil blive værdsat.


Hvis I ikke allerede er medlem af Østerlars Borgerforening, vil vi gerne opfordre jer til at melde jer ind. Kontingent  for et år  er kun  150 kr. for en familie og 75 kr. for enlige  Det er muligt at betale kontant til kassereren for således at spare girogebyret. Eller betale via netbank  Reg.No. 1551  Konto no. 803-8295.


Pavillionen på Vinkelvej kan lejes for 200 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke medlemmer + forbrug af strøm. kr.10,00 pr.kw.


Udlejning af grill: 50 kr. (vi har to store nye). Grill til fri afbenyttelse står ved bord og bænke nær Vinkelvej.

Vedtægter


§ 1. stk. 1

Foreningens navn er Østerlars Borgerforening.


§ 2. stk. 1

Foreningens formål er ved sammenslutning af borgerne i Østerlars uden hensyn til livsstilling at varetage og fremme disses interesse, samt med alle til rådighed stående midler at stræbe hen til at skabe en god økonomisk udvikling for by og for omegnens interesser og forskønnelse.


§ 3. stk. 1

Som aktiv medlem optages enhver hæderlig bosiddende mand og kvinde, som ikke modarbejder formålets interesse, samt foreninger og erhvervsvirksomheder.


§ 4. stk. 1

Bestyrelsen varetager foreningens interesser og udfører generalforsamlingens beslutninger.


§ 5. stk. 1

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og kunden kan træffe beslutning i sager af økonomisk betydning for foreningen. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.


§ 5. stk. 2

Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. En fuldmagthaver skal være medlem af foreningen og kan højst fremlægge tre fuldmagter til en generalforsamling. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning finder sted ved markering, medmindre blot et medlem kræver skriftlig afstemning.


§ 5. stk. 3

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.


§ 6. stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års februar måned. Dagen bestemmes af bestyrelsen og indvarsling sker på den måde, bestyrelsen finder mest hensigtsmæssig, med mindst 8 dages varsel.


§ 7. stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.


§ 7. stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Afstemning finder sted ved markering, medmindre blot et medlem kræver skriftlig afstemning.


§ 8. stk. 1

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem.


§ 9. stk. 1

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Regnskab fremlægges i revideret tilstand til godkendelse

5. Bestyrelsesvalg

6. Valg af revisorer

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt


Såfremt der på generalforsamlingen stilles forslag om, at protokollen skal oplæses, skal dette afgøres ved simpelt stemmeflertal. Partipolitik på ikke drøftes på generalforsamlingen.


§ 9. stk. 2

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, og kan hvis de ønsker det, opstille til bestyrelsesvalg. Det er muligt at opstille ved skriftlig fundmagt, fuldmagtshaver skal være medlem af foreningen.


§ 9 stk. 3

Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der ikke er på dagsorden.


§ 9. stk. 4

Beslutninger på generalforsamlingen refereres i forenings protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 10. stk. 1

For at en sag kan behandles på generalforsamlingen, må den mindst 5 dage forinden være indgivet skriftligt til formanden.


§ 11. stk. 1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller har afgivet skriftlig fuldmagt til andet bestyrelsesmedlem.

De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 12. stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og op til 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Valget kan ske skriftligt.

Bestyrelsesvalget er gældende for 2 år, dog således, at der ved helt nyt bestyrelsesvalg vælges 3 medlemmer for en etårig periode. Suppleanter er på valg hvert år.

Formand vælges separat på generalforsamlingen for 2 årlig periode, i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv på det førstkommende møde med næstformand, kasserer og sekretær.


§ 13. stk. 1

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Udtræder bestyrelsesmedlem, indtræder suppleant. Kommer bestyrelsen under 7 medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 3 måneder.


Vedtaget og ændret på generalforsamlingen 26. februar 2007

Bestyrelsen

Seneste beretning


Flemming Rasmussen, Formand

Pihls Allé 4, Østerlars

3760 Gudhjem

Mobil: 30542153

E-mail: philsalle4@gmail.comFlemming Jørgensen, Næstformand

Brogårdsvej 2, Nyker, 3700 Rønne. 

Mobil 30 93 10 33.  

E-mail: flej@mail.tdcadsl.dk

                          


Karen-Marie Pedersen, Sekretær.

Åløsevej 22, Østerlars

3760 Gudhjem

Mobil: 29655048

E-mail: Faedresminde@pedersen.mail.dkAnnegrete Sørensen, Kasserer

Gudhjemvej 22, Østerlars

3760 Gudhjem

Mobil: 24254429

E-mail: a.soerensen62@hotmail.dkHenning Nielsen, Medlem

Gammelvældevej 1 A, Østerlars

3760 Gudhjem                                      Mobil:27201284

E-mail: hnielsen293@gmail.comAnne Marie Hansen  Medlem

Stavdalsvej 52 Østerlars

3760 Gudhjem

Mobil: 24264344

E-mail: annemarirhansen@gmail.comLine Gullman Falk. 1. suppleant

Mobil 40545303.

E-mail: linegullman@hotmail.com 

Bent Wagner Hansen, Adm. af hjemmeside

Risevej 7

3751 Østermarie

Tlf. 30137142

E-mail: bent.wagner@gmail.com